2011-2012 Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuruları

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ BAŞVURU

KAYIT VE KABUL İLE İLGİLİ GENEL ESASLAR

Genel Şartlar

Başvuracak Adaylar

a)Adayların lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları 

Koşuluyla;

1) Yabancı uyruklu olanların,

2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk 

Vatandaşlığındaçıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde

kayıtlı reşit olmayan çocuklarının aldığı 5203 sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin

Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, başvuruları kabul edilir.

 b) Adaylardan;

1) TC uyruklu olanların, KKTC uyruklu olanları, uyruğundan birisi TC veya KKTC olan çift uyrukluların,

2) 2011 yılından itibaren çift uyruklu iken TC veya KKTC vatandaşlığından

çıkanlardan lise öğrenimlerinin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,

3) TC uyruklu olup lise öğrenimini KKTC’de tamamlayanların,

4)Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası alanların,başvuruları kabul edilmez.

Başvurunun Tarihleri :

2011-2012 öğretim yılı için başvurular, Üniversitemiz Orman Fakültesi Dekanlığı’na 18 Temmuz – 29 Temmuz  2011  tarihleri arasında şahsen veya postayla yapılır.

Başvuruda İstenecek Belgeler :

Adaylardan başvurularında aşağıda belirtilen belgeler istenir. 

a) Yurtdışı Öğrenci Başvuru Formu (Ek-1)

b) Başvurulan bölüme ithafen yazılacak dilekçe, c) Lise veya dengi diplomanın onaylı örneği,

d) Aşağıda belirtilen sınavlardan ve/veya belgelerden herhangi birinden belirtilen 

en az puan/yeterlikleri gösterir onaylı resmi belge örneği:

- SAT I (Scholastic Aptitude Test) sınavından en az 1100 puan,

- ACT (American College Test) sınavından en az 24 puan,

- GCE (General Certificate Education) sınavlarında en az üç konuda A seviyesi,

- Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureate (IB) ) diploma notu en az 30 puan,

- Fransız Bakalorya diploma notu en az 12,

- ABITUR sınavından en az 3.5 puan,

- Matura belgesi,

- Ürdün ve Filistin'de yapılan Tawjihi sınavında tüm derslerden alınan sınav notu ortalaması en az 80,

- Lübnan'da yapılan Bakalorya (Baccalaureat Libanais) sınavında diploma notu 100 üzerinden en az 70,

- Suriye'de Al-Shahada-Al-Thanawiyya (Baccalaureate) sınavında, basvurulan programın puan türünde 240 üzerinden en az 185 puan,

- İran lise diploma notu (Diplome Debirestan) ortalaması 20 üzerinden en az 14 ve

“Pisdanesgahi” bitirme notu 20 üzerinden en az 15,

- Çin Halk Cumhuriyeti'nde yapılan üniversite giriş sınavında (Gaokao)

başvurulan programın puan türünde 750 üzerinden en az 540 puan,

 

Değerlendirme :

 

Başvurular Üniversite Yönetim Kurulu’nun belirlediği kurullar tarafından değerlendirilir ve sonuçlandırılır.

 

(1) Başvuruda belirtilen şartları yerine getirmek kesin yerleştirmeyi gerektirmez.

(2) Eksik belgeli ve/veya belirtilen standartları taşımayan başvurular dikkate alınmaz.

 

Sonuçların Duyurulması :

 

Üniversiteye kabul edilen adayların yerleştirildiği bölüme Öğrenci İşleri

Daire Başkanlığı tarafından kayıt takvimi ile birlikte internet yoluyla duyurulur.

Ayrıca, üniversiteye kabul edilen öğrencilere kabul mektubu gönderilir.

 

Kesin Kayıt :

 

(1) Üniversiteye kabul edilen öğrenciler, belirlenen kayıt tarihleri içerisinde aşağıda

belirtilen belgelerle üniversiteye kesin kayıtlarını gerçekleştirirler.

Adaylar başvuru için verilen belgelerin aksi belirtilmediği sürece asılları ile birlikte;

a) Pasaport’un kimlik bilgileri ve öğrenim meşruhatlı vizenin bulunduğu sayfalarının

noter veya Konsolusluk onaylı örneği,

b) Lise veya dengi diplomasının TC Milli Eğitim Bakanlığı’ndan

alınacak denklik belgesinin aslı, c) Lise not belgesinin (transkript) aslı,

ç) Öğrencinin maddi imkanlarının yükseköğrenimlerini sürdürmeye

imkan sağlamasını temin etmek amacıyla Üniversite Yönetim Kurulu’nun

belirlediği maddi güvence miktarını gösterir belgelerin aslı,

d) TC vergi dairelerinden alınmış vergi kimlik numarası,

e) 4 adet vesikalık fotoğraf ile kesin kayıtlarını şahsen yaptırırlar.

(2) Ayrıca Türkçe eğitim-öğretim yapan bölüm ya da programlara

kabul edilen yabancı uyruklu öğrencilerden yukarıda belirtilen

belgelere ek olarak menşe ülke TC Büyükelçiliği ya da

Konsolosluğundan Türkçe Yeterlik Belgesionaylı örneği ya da Ankara Üniversitesi

TÖMER’den alınan Türkçe basarı belgesinin aslı istenir.

(3) Kesin kayıtlar ÖSYM yolu ile gelen öğrencilerle birlikte yapılacaktır.

Sınavlar ve Geçerlik Süreleri :

Adayların başvurularının değerlendirilmesinde lise bitirme sınavları

statüsünde olan sınavların (Abitur, International Baccalaureate, GCE, Tawjihi vs.)

geçerlilik sürelerine bir sınırlama yoktur. Ancak üniversite giriş sınavı

statüsündeolan sınavların (SAT, YÖS vs.) geçerlilik süreleri iki yıl ile sınırlıdır.

Belgeler ile İlgili işlemler :

(1) Başvuru ve kayıt sırasında kendilerinden istenen belgelerin

İngilizce ya da Türkçe dışında bir dilde olması durumunda

aday öğrenciler söz konusu belgelerin  İngilizce ya  da

Türkçe  onaylı örneklerini belgenin aslınaeklemekle yükümlüdür.

AÇIKLAMALAR:

1- Doğrudan yapılacak başvurularda adayların teslim edeceği

belgelerin asıllarının görülmesi koşuluyla fotokopileri,  posta yoluyla

yapılacak  başvurularda  noter  onaylı  örnekleri,  yurtdışından

gönderilecek belgelerin iseTürkiye’nin Dış Temsilcilikleri’nden

onaylatılmış örnekleri kabul edilir.

2- Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitimi

Orman Fakültesi bölümlerinde zorunlu hazırlık eğitimi uygulandığından,

1 yıl zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı eğitimi bulunmaktadır.

Bu sınıfta eğitim görecekler ile doğrudan lisans  eğitimine

başlayacakları belirlemek  üzere

Üniversitemiz  Yabancı  Diller  Bölümü  Başkanlığı’nca

Yabancı  Dil  Muafiyet  Sınavı düzenlenmektedir.

Bu sınavdan, yeterli puan alan adaylar Yabancı Dil Hazırlık

Sınıfından muaf olarak yerleştirildikleri lisans programında

eğitime başlarlar. Yeterli puan alamayanlar, 1 yıl Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında eğitim görürler.

3- Kontenjanlar ve Aranan Nitelikler

Fakülte

Bölüm

Kontenjan

Aranan Nitelikler

Orman Fakültesi

Peyzaj Mimarlığı

3

- Orta veya yüksek düzeyde Türkçe bildiğini

belgelemiş olmak.

- Liselerin Matematik, Fen vb.sayısal

bölümlerinden mezunolmak.

Orman

Mühendisliği

10

Orman Endüstri

Mühendisliği

10

 

4- İletişim Bilgileri

 

Adres : Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanlığı Konuralp Yerleşkesi

81620 - DÜZCE

Telefon No: +90 380 542 11 37

Faks No: +90 380 542 11 36

Web Adresi: http://ogrenciisleri.duzce.edu.tr http://of.duzce.edu.tr

 

Ek-1 ( Başvuru Formu ) için başlığa tıklayınız.