Misyon & Vizyon

MİSYONUMUZ

Başta ormanlar olmak üzere, çevre ve ilgili doğal kaynaklar konusunda araştırmalara ve sürdürülebilir yönetimine katkıda bulunacak şekilde ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi üretmek, meslek insanı yetiştirmek ve toplumsal fayda sağlamaktır. 
 

VIZYONUMUZ

Uluslar arası düzeyde farklı kurum ve kuruluşlarla sürekli iletişim ve işbirliği halinde olan ve tanınan, alanındaki sanayi ve özel sektör eşgüdümüyle laboratuarları uluslararası düzeyde akredite edilmiş, kalite yönetim belgesine sahip, eğitim-öğretim ve araştırma çıktıları ile toplumsal bilincin oluşturulmasında bir marka değeri bulunan, ilgili tüm kesimlerce güvenilen, desteklenen ve tercih edilen, mezunları ile iletişiminde sürekliliği bulunan ve mensubu olmaktan onur duyulan, alanında öncü bir fakülte olmaktır.

 

 

TEMEL DEĞERLER

  • Ekip çalışması
  • Disiplinler arası çalışma
  • Doğaya ve çevreye duyarlılık
  • Kalite
  • Değer ve fayda üretmek
  • Bilimsel ve akademik etik
  • Şeffaflık
  • Sürekli gelişme

 

2011-2014 DÖNEMİ STRATEJİK AMAÇLARI VE HEDEFLERİ

   

1. EĞİTİM VE ÖĞRETİME YÖNELİK AMAÇLAR 

 

AMAÇ 1.1. EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARININ KALİTESİNİ ARTIRMAK VE SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAK

 

Hedef 1.1.1. Lisans ve lisansüstü düzeyde eğitimin kalitesini arttırmak

Hedef 1.1.2. Yandal ve çift anadal programını yaygınlaştırmak

Hedef 1.1.3. Eğitimde uygulamaların ağırlığının artırılması

Hedef 1.1.4. Bölümlerde yapılan çalışmaların kapsam ve içeriklerinin tüm birimler tarafından bilinmesi

 

Hedef 1.1.5. Ders veren öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının

tüm birimlerde en fazla 10-15 olmasının sağlanması.

 

Hedef 1.1.6. Fakültenin ormancılık alanında lisansüstü eğitim öğretim olanaklarını geliştirmek

 

Hedef 1.1.7. Lisans ve Lisansüstü öğretime kabul edilen öğrenci sayısının niteliğini artırmak,

 

AMAÇ 1.2. EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARININ AB İLE UYUMUNU SAĞLAMAK

 

Hedef 1.2.1. Avrupa Birliği, Yükseköğretim alanındaki hedefi olan “Avrupa Yükseköğretim Alanı (AHE)” nın gerçekleşmesini 2010 yılı sonuna kadar tamamlayacaktır. Aday ülke olarak Türkiye ve Üniversiteleri de bu süreçte yer almak zorundadır. Bu amaçla Orman Fakültesi, Avrupa Üniversiteler Birliğinin temel hedeflerinden olan “Hareketlilik” ile, öğrenci ve öğretim elemanı değişimini sağlamalıdır.

 

 

AMAÇ 1.3. YABANCI DİLİN ETKİN KULLANIMINI SAĞLAMAK

 

Hedef 1.3.1. Yabancı dille okutulan ders sayısının ve kalitesinin artırılması

Hedef 1.3.2., ÜDS, KPDS,TOFEL vb. sınavlarda öğrencilerin yüksek not olması

Hedef 1.3.3. Yabancı dilde konferansların yapılması

  

2. BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA YÖNELİK AMAÇLAR

 

AMAÇ 2.1. ULUSAL VE ULUSLAR ARASI ENDEKSLİ DERGİLERDE YAYIN SAYISINI ARTIRMAK

 

Hedef 2.1.1. Ulusal hakemli dergilerde ve Uluslar arası Endeksli Dergilerde yayın sayısını artırmak

 

Hedef 2.1.2. Nitelikli yurt dışı yayınların yapılması

Hedef 2.1.3. TÜBİTAK, DPT ve sanayi kuruluşlarına daha fazla proje sunulması

Hedef 2.1.4. Üniversite kütüphanesinin uluslararası araştırma ürünlerine erişiminin artırılması, özellikle tam metin kaynaklara erişimin geliştirilmesi.

 

 

AMAÇ 2.2. DİSİPLİNLER ARASI PROJE SAYISINI ARTIRMAK

 

Hedef 2.2.1. Ulusal hakemli dergilerde ve Uluslar arası Endeksli Dergilerde disiplinler arası yayın sayısını artırmak

Hedef 2.2.2. Ulusal ve uluslar arası düzeyde sertifika ve rapor veren laboratuarlar oluşturmak

 

AMAÇ 2.3. LİSANSÜSTÜ TEZ KALİTESİNİ ARTIRMAK

 

Hedef 2.3.1. Lisansüstü tezlerin özetlerinin Ulusal ve uluslar arası düzeyde dergilerde yayınlanmasını sağlamak

 

Hedef 2.3.2. Tez konularının seçiminde uluslararası yayın organlarında yayınlanabilecek makaleye dönüşme potansiyeli veya önemli bir yerel soruna yaklaşımın göz önünde tutulması

 

Hedef 2.3.3. Lisansüstü öğrenim gören öğrenciler için kadro imkanlarının (Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde ya da çevre sanayi kuruluşlarında) artırılması ve yurt dışı olanaklarının sağlanması

 

 

AMAÇ 2.4. BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEMEK VE BİLİMSEL TOPLANTILARA KATILIMI DESTEKLEMEK

Hedef 2.4.1. Fakültedeki ilgili konularla ilgili bilimsel toplantı düzenlemek

 

  

3. TOPLUMSAL KATKI SAĞLAMAYA YÖNELİK AMAÇLAR

 

AMAÇ 3.1. İLİMİZİN VE BÖLGEMİZİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMASINA KATKIDA BULUNMAK

Hedef 3.1.1. Avrupa Birliği projeleri için Sanayi Odasına, Ticaret Odasına ve Valiliğe danışmanlık hizmetleri verilmesi

 

Hedef 3.1.2. Farklı sektörlerdeki halkın DUYEM kapsamında verilecek kurslarla bilinçlendirilmesi ve sertifikalandırılması

 

 

AMAÇ 3.2. İLİMİZ VE BÖLGEMİZ İNSANINA VERİLEN SAĞLIK HİZMETLERİ STANDARTLARINI YÜKSELTMEK

 

  

4. KURUMSAL GELİŞMEYE YÖNELİK AMAÇLAR

 

AMAÇ 4.1. KURUMSALLAŞMAYI SAĞLAMAK

 

Hedef 4.1.1. Çalışanların Üniversite ve birimlerin uygulamaları ile ilgili olarak sürekli bilgilendirilmesi, özellikle kendilerini ilgilendiren kararlara katılmalarının sağlanması.

 

Hedef 4.1.2. Üniversite mensuplarına fikri mülkiyet hakları (patent, faydalı model, marka, copyright vb) konusunda girişimci olmalarını sağlamak

 

Hedef 4.1.3. Belirli aralıklarla uygulanacak iş tatmin anketleri ile akademik ve idari personelin kurumdan beklenti, talep ve memnuniyet düzeylerinin tespit edilmesi.

 

 

AMAÇ 4.2. KAYNAK KULLANIM VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMAK

 

Hedef 4.2.1. Gelişme ve gereksinimler yönünde sürekli yenilenebilir alan ve mekanlar oluşturabilmek

 

AMAÇ 4.3. EĞİTİM ÖĞRETİM VE HİZMET BİNALARINI TAMAMLAMAK

 

 

AMAÇ 4.4. BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMINI YAYGINLAŞTIRMAK

 

Hedef 4.4.1. Teknoloji üretim potansiyelini artıracak birimlerin güçlendirilmesi.

 

Hedef 4.4.2. Sanayi, Turizm, tarım vb. sektörlerle ilgili ortak tez projelerinin geliştirilmesi

 

Hedef 4.4.3. Merkezi bilgisayar laboratuarları oluşturularak. “Temel Bilgisayar Eğitimi” ve “Bilgisayar Destekli Çizim “eğitimi verilen ve “Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Eğitimi” verilen donanımları güncel, yazılımları lisanslı bilgisayar laboratuarları oluşturulması

 

Hedef 4.4.4. Öğrencilerin okulda bulunduğu zaman dilimlerinde aktif kullanımlarına açık, internete bağlı bir Bilgisayar laboratuarının oluşturulması

 

Hedef 4.4.5. Öğretim elemanları tarafından derslerle ile ilgili hazırlanan notların web yolu ile öğrencilere aktarılması çalışmasının hayata geçirilmesi

 

 

AMAÇ 4.5. PAYDAŞLARLA SAĞLIKLI VE SÜREKLİ İLİŞKİLER KURMAK

 

Hedef 4.5.1. Ulusal ve bölgesel sorunların çözümündeki duyarlılık ve bu konuda bilimsel girişimlerde bulunmak

 

Hedef 4.5.2. Yaşam boyu öğrenme programını uygulamaya geçirmek

 

Hedef 4.5.3. Paydaşlarla iletişim durumunun belirlenmesi

 

Hedef 4.5.4. Orman Fakülteleri arasındaki diyaloğun ve işbirliğinin geliştirilmesinde aktif rol almak

 

AMAÇ 4.6. ÜNİVERSİTE BİRİMLERİ VE ŞEHİR MERKEZİ ARASINDAKİ ULAŞIMI KOLAYLAŞTIRMAK